എടക്കട്ടുവായാൽ ടൂറിസം ഗ്രാമസഭ

എടക്കട്ടുവായാൽ ടൂറിസം ഗ്രാമസഭ

മുളമത്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റയുടെയും കേരള ഹാറ്റ്സിന്റെയൂം നേതൃത്വത്തിൽ തുടക്കമിട്ട ടൂറിസം പ്രോജെക്ടിന്റെ ഭാഗമായി ടൂറിസം എടക്കട്ടുവായാൽ ടൂറിസം ഗ്രാമസഭ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare