ആമ്പല്ലൂർ ടൂറിസം ഗ്രാമസഭ

ആമ്പല്ലൂർ ടൂറിസം ഗ്രാമസഭ

കേരള ഹോംസ്റ്റേൺ ടൂറിസം സൊസൈറ്റിയും സെന്റ് തെരേസാസ് കോളേജിൽ ചേർന്ന മുളന്തുരുത്തി വളന്തുരുത്തി ബ്ലോക്ക്പഞ്ചായത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ പോകുന്ന ആമ്പല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് നടത്തിയ ടൂറിസം ഗ്രാമസഭ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Compare